ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawy ooś Burmistrz Kłodawy zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. , wszczętym na wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na
powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*)
w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie , pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od
05.01.2022 r. do 04.02.2022 r. Uwagi można zgłaszać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, pokój nr 23, w godz. 7.30-15.30, przesłać pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa lub na adres internetowy:
urzad@klodawa.wlkp.pl.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrza Kłodawy, przed jej wydaniem. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Jednocześnie informuję, iż organami właściwymi do dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, a do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole oraz Marszałek
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Łążek i Wólka Czepowa.

Data publicznego ogłoszenia: 05.01.2022 r.