OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego i zapoznaniu się przez Strony postępowania
z zebranym materiałem dowodowym.


Burmistrz Kłodawy zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Lewandowską z dnia 09.03.2022 r. działającą z upoważnienia Gminy Kłodawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych”.
W związku z powyższym informuję, że w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Strony postępowania przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie organu prowadzącego postępowanie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17,
w pokoju nr 23  w godzinach od 7.30 do 15.30.
Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Cząstków i Pomarzany Fabryczne. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                          


Data publicznego ogłoszenia: 29.04.2022 r.