OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania prowadzonego na wniosek „Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2 i 208/4 obręb Zbójno, gm. Kłodawa.

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, o tym że:
w dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało wydane przez Burmistrza Kłodawy postanowienie – znak:
RZP-OS.6220.9.2021 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zbójno oraz w sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 29.04.2022 r.