Zarządzenie Nr 36/2022
Burmistrza Kłodawy
z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży”.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” (wprowadzonego Uchwałą Nr XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), zarządza się co następuje:
§ 1
1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży”.
2. Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu konkursowym jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Kłodawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak


Uzasadnienie
Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży”. W postępowaniu w dniu 29 kwietnia 2022 roku wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenia „Impresja”.
Analiza treści oferty prowadzi do wniosku, że zawiera ona braki, które zgodnie z Regulaminem konkursu nie podlegają uzupełnieniu :
1) III. Opis zadania: 2.Termin realizacji zadania publicznego; data zakończenia realizacji zadania - wpisano 30.11.2021 r. zamiast prawidłowej daty 30.11.2022 r.
2) III. Opis zadania: 4. Plan i harmonogram działań - podano rok 2021, brak opisów działań, brak wpisanej grupy docelowej;
3) III. Opis zadania: 6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - brak opisanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
4) V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tabeli w kolumnie – Razem – poszczególne pozycje nie sumują się do wskazanej kwoty sumy wszystkich kosztów.
W związku z powyższym oferta nie może być poprawiona (z wyjątkiem kalkulacji), a wobec faktu, że była to jedyna oferta, postępowanie należy unieważnić.