OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029), w toku prowadzonego postępowania prowadzonego na wniosek „Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2 i 208/4 obręb Zbójno, gm. Kłodawa.


zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:


o wydaniu decyzji nr RZP-OS.6220.9.2021 z dnia 23 maja 2022 r. umarzającej postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zbójno oraz w sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 23.05.2022 r.