Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę poniżej opisanych przedmiotów zamówienia:

  • komputer stacjonarny – 1 szt,

  • laptop – 24 szt,

  • tablet – 1 szt.


Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

Zakup przedmiotów w ramach realizacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:


Informacje podstawowe:

  1. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy,

  2. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę,

  3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto (cena 100%),

  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

  5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. Poz.835).  1. Zamawiający zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835) odrzuci ofertę Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 w/w ustawy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 w/w ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, o czym stanowi art.7 ust.6 i 7 powołanej ustawy.


  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Osoba od strony zamawiającego wyznaczona do kontaktu:Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa - sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: urzad@klodawa.wlkp.pl lub na adres skrzynki ePUAP:/0sfw9ak28m/SkrytkaESP w terminie do 26 maja 2022 r.

Kłodawa, dnia 23.05.2022

Ogłoszenie znajduje się w portalu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110215