Kłodawa, dnia 26 maja 2022 r.

RPZ.6722.2.2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap X”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu dnia 20 maja 2022 r. przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały Nr LVI/393/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap X”. Plan ten obejmuje wybrane tereny w obrębach: Bierzwienna Krótka, Cząstków, Dębina, Kłodawa, Kobylata, Korzecznik, Luboniek, Łążek, Słupeczka, Zbójno.
Z uchwałą wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa w zakładce Prawo lokalne (uchwały) – Uchwały Rady Miejskiej pod adresem: http://bip.klodawa.wlkp.pl/?a=5596


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28.06.2022 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

BURMISTRZ KŁODAWY
/-/ PIOTR MICHALAK