RZP-OS.6220.1.2022
                                                                     

OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 27 maja 2022 r. na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Lewandowską działającą z upoważnienia Gminy Kłodawa wydana została decyzja znak: RZP-OS.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych”.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Cząstków i Pomarzany Fabryczne. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. 

 Data publicznego ogłoszenia: 27.05.2022 r.