Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa w związku z wystąpieniem w dniach
30 czerwca 2022 r. i 01 lipca 2022 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – nawałnicy.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r poz.
2268 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Gminną Komisję ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kłodawa w związku z wystąpieniem w dniach 30 czerwca i 01 lipca 2022 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – nawałnicy, zwaną dalej Komisją.
§ 2. 1.W skład Komisji powołuje się:
1) Pana Jacka Ogorzelskiego - inspektora Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie - Przewodniczący Komisji,
2) Panią Anetę Sędziak - młodszy referent Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie - członek komisji,
3) Panią Katarzynę Zwolińską - młodszy referent Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawa - członek komisji,
4) Panią Małgorzatę Gaudyn - kierownika Sekcji Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie - członek komisji,
2. W skład Komisji wchodził będzie oddelegowany do prac Komisji pracownik PINB w Kole.
§ 3. Zadaniem Komisji jest:
1) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
2) przeprowadzenie wizji lokalowej w budynkach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
3) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu;
4) sporządzenie protokołu z oględzin oraz szacowania szkód i strat.
§ 4. Realizacja zadań Komisji musi być zgodna z zobowiązującymi zasadami udzielenia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i ustalenie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, wynikającymi z odrębnych przepisów.
§ 5. Zobowiązuje się Komisję do natychmiastowego podjęcia prac.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak