ORG.6220.4.2022                                                                                        Babiak, dnia 01.07.2022 r. 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Babiak, w toku postępowania administracyjnego, na wniosek Nadleśnictwa Koło, Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło Pana Tomasza Anastaziaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dojazdu pożarowego nr 47 w Leśnictwie Lipie Góry, o długości ok. 1400 m z kruszywa naturalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 5112, 5113, 5124, 5125, obręb Kiejsze, gmina Babiak

ZAWIADAMIA STRONY

-     o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.06.2022 r. znak sprawy: WOO-II.4220.142.2022.AON.1, dotyczącym ponownego przeanalizowania kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia;

-     o uzyskaniu opinii sanitarnej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 23.06.2022 r. znak sprawy: ON-NS.9011.3.31.2022;  

-     o piśmie Wójta Gminy Babiak z dnia 27.06.2022 r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dotyczącym przedłożenia wyjaśnień w związku kwalifikacją przedmiotowego przedsięwzięcia;

-  o piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 23.06.2022 r. znak: BD.ZZŚ.1.435.224.2022.GW, o przekazaniu Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, przedłożonego wniosku Wójta Gminy Babiak z dnia 08.06.2022 r. o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

-o piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 27.06.2022 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.199.2022.RG.1, odnośnie przekazania wyjaśnień w zakresie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

-o piśmie Wójta Gminy Babiak z dnia 30.06.2022 r. skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, dotyczącym przedłożenia wyjaśnień w związku kwalifikacją planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Babiak, z uwagi na konieczność uzyskania opinii od organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 37 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

           Zainteresowane strony mogą zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30.

 

Za termin doręczenia zawiadomienia uważa się termin 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś) 
  2. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
  3. U. G. w Babiaku - a/a  (M. K.)

Do wiadomości:                                                                                                                                                                                                                        

-      tablica ogłoszeń i BIP – U.G. w Babiaku

-      tablica ogłoszeń i BIP – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

 

sprawę prowadzi Mateusz Kordylewski