RZP-OS.6220.10.2021

Kłodawa, dnia 18 lipca 2022 r.

 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*)
w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu decyzji nr RZP-OS.6220.10.2021 z dnia 18 lipca 2022 r. orzekającej wyłączenie
z udostępniania informacji obejmujących:

  1. Opracowanie dotyczące likwidacji pustek poeksploatacyjnych w Polu 1, na poziomach od 450 do 600 m w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy pomocy instalacji do odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów poprzez ich wypełnienie. Część 1: Opracowanie receptury mieszaniny do wypełniania pustek wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych; kierownik zespołu dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, AGH; maj 2021); którego częścią jest Badanie możliwości likwidacji komór poeksploatacyjnych poprzez ich wypełnienie,
    z zastosowaniem instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów w Polu 1 od poz. 450 do poz. 600 m w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.; K-UTEC AG Salt Technologies; maj 2021);

  2. Opracowanie dotyczące likwidacji pustek poeksploatacyjnych w Polu 1, na poziomach od 450 do 600 m w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy pomocy instalacji do odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów poprzez ich wypełnienie. Część 2: Opracowanie analizy długotrwałej stateczności górotworu w obszarze oddziaływania wypełnionych komór; kierownik zespołu dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, AGH; maj 2021);

  3. Studium wykonalności składowania odpadów w pustkach poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.; Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego; Kraków, maj 2015;

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu. Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 18.07.2022 r.