RZP-OS.6220.9.2021

Kłodawa, dnia 22 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania prowadzonego na wniosek PPHU JAMARD Marianna Kacprzak, Bierzwienna Długa Kolonia 104A, 62-650 Kłodawa
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną

 

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

 

o wydaniu decyzji nr RZP-OS.6220.4.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. umarzającej postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i w sołectwie Bierzwienna Długa Kolonia. Zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 22.07.2022 r.