Kłodawa 5.08.2022 r.

 RZP 2220.1.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka gm. Kłodawa Etap II.

 

1. Przedmiot zamówienia, zakres robót obejmuje:

- roboty budowlane wykończeniowe

- roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, elektryczne

- zagospodarowanie terenu

- wyposażenie świetlicy.

 

Szczegółowy opis i zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty.

 

W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

- roboty porządkowe na placu budowy

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

- wykonanie badań, sprawdzeń i prób instalacji wewnętrznych wraz ze sporządzeniem właściwych

protokółów

- nadzór kierowników budowy obejmujący II etap prac przewidzianych do realizacji, sporządzenie oświadczeń o prawidłowości wykonania robót wszystkich branż na drukach wymaganych przez PINB w Kole

- opracowanie kosztorysu powykonawczego.

 

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach  kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.

 

2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 10.11.2022 r.

 

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

 

4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 

6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej  (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – SŁUPECZKA- Etap II” - RZP.2220.1.2022”

Nie otwierać przed 19.08.2022 r. przed godz. 9:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – art.2 ust. 1 pkt 1.

  

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak