ORG.6220.4.2022                                                                                                             Babiak, dnia 31.08.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Babiak, w toku postępowania administracyjnego, na wniosek Nadleśnictwa Koło, Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło Pana Tomasza Anastaziaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dojazdu pożarowego nr 47 w Leśnictwie Lipie Góry, o długości ok. 1400 m z kruszywa naturalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 5112, 5113, 5124, 5125, obręb Kiejsze, gmina Babiak

ZAWIADAMIA STRONY

 • o uzyskaniu opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 07.07.2022 r. znak sprawy: PO.ZZŚ.3.435.211.2022.PP, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 • o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11.07.2022 r. znak sprawy: WOO-II.4220.142.2022.AON.2, w którym poinformował, że z uwagi na trwającą analizę karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 25 lipca 2022 r.;
 • o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.07.2022 r. znak sprawy: WOO-II.4220.142.2022.AON.3, odnośnie wezwania do uzupełnienia k.i.p., zgodnie z podanym przez organ zakresem;
 • o piśmie Wójta Gminy Babiak z dnia 27.07.2022 r. dotyczącym wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p., zgodnie z zakresem podanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu;
 • o przedłożeniu w dniu 11.08.2022 r. przez wnioskodawcę uzupełnienia k.i.p., w związku z wezwaniem Wójta Gminy Babiak z dnia 27.07.2022 r.;
 • o piśmie Wójta Gminy Babiak z dnia 16.08.2022 r. dotyczącym przekazania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dodatkowych uzupełnień;
 • o przekazaniu w dniu 16.08.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole materiałów oraz uzupełnień zgromadzonych podczas prowadzonego postępowania, celem ujednolicenia akt sprawy, z prośbą o podtrzymanie wcześniejszych opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o ponowne wydanie opinii, z uwzględnieniem dodatkowych materiałów;
 • o piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 23.08.2022 r. znak:ON-NS.9011.3.31.2022, w którym podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w wydanej wcześniej opinii z dnia 23.06.2022 r.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Babiak, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania opinii od organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamia, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.

Zgodnie z art. 37 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się oraz
składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30.

 

Za termin doręczenia zawiadomienia uważa się termin 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś)
 2. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
 3. U. G. w Babiaku - a/a (M. K.)

Do wiadomości:

 • tablica ogłoszeń i BIP – U.G. w Babiaku
 • tablica ogłoszeń i BIP – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie