ORG.6220.4.2022                                                                                                           Babiak, dnia 19.09.2022 r.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Babiak w toku postępowania, toczącego się na wniosek Nadleśnictwa Koło, Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło Pana Tomasza Anastaziaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dojazdu pożarowego nr 47 w Leśnictwie Lipie Góry, o długości ok. 1400 m z kruszywa naturalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 5112, 5113, 5124, 5125, obręb Kiejsze, gmina Babiak.

ZAWIADAMIA STRONY

-      o uzyskaniu opinii sanitarnej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 23.06.2022 r. znak sprawy: ON-NS.9011.3.31.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole pismem z dnia 23.08.2022 r. znak: ON-NS.9011.3.31.2022, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii z dnia 23.06.2022 r.

-      o wydanej w dniu 07.07.2022 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, znak sprawy:PO.ZZŚ.3.435.211.2022.PP, której to uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec uzupełnienia przez Wnioskodawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia  o  nowe materiały, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 30.08.2022 r., znakPO.ZZŚ.3.435.211.2022.PP.2, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: PO.ZZŚ.3.435.211.2022.PP z dnia 07.07.2022 r.       

-      o uzyskaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.09.2022 r. znak sprawy: WOO-II.4220.142.2022.AON.5, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

           Zainteresowane strony w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, pokój nr 31.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.                                  

                                                                                                                                         

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś) 
  2. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
  3. U. G. w Babiaku - a/a  (M. K.)

Do wiadomości:                                                                                                                                                                                                                        

-      tablica ogłoszeń i BIP – U.G. w Babiaku

-      tablica ogłoszeń i BIP – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie