ORG.6220.4.2022                                                                                                                                                                   Babiak, dnia 10.10.2022 r.

 

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Babiak

podaje do publicznej wiadomości informacje:

 

- o wydanej w dniu 10.10.2022 r. decyzji Wójta Gminy Babiak znak: ORG.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dojazdu pożarowego nr 47 w Leśnictwie Lipie Góry, o długości ok. 1400 m z kruszywa naturalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 5112, 5113, 5124, 5125, obręb Kiejsze, gmina Babiak

Z treścią decyzji oraz z całością akt sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiakw godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, pokój 31.

Treść powyższej decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 12 października do 26 października 2022 r.