RZP-OS.6151.7.2022

Kłodawa, dnia 4 listopada 2022 r.


OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych


Burmistrz Kłodawy, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości, terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych
organizowanych przez Koło Łowieckie nr 36 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sezonie 2022/2023 na terenie obwodu łowieckiego nr 236 Dębina:


L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1.

12.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

2.

13.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

3.

19.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

4.

20.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

5.

26.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

6.

27.11.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

7.

03.12.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

8.

04.12.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

9.

10.12.2022 r.

08:00

15:00

236- Dębina (zbiorowe)

10.

11.12.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

11.

17.12.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)

12.

18.12.2022 r.

08:00

15:30

236- Dębina (zbiorowe)


Jednocześnie Burmistrz Kłodawy informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Kłodawy. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz
z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl.


Z up. Burmistrza Kłodawy

/-/ Katarzyna Hamiga