Chcesz kupić węgiel na preferencyjnych zasadach w 2023 r.?

Sprawdź jak to zrobić

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Kłodawa,
 • gospodarstwo domowe jest uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonano dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2.000 zł i ilości co najmniej 3 tony.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

 • wniosek musi być wypełniony i podpisany,
 • wniosek niewypełniony lub niepodpisany pozostanie do uzupełnienia,
 • wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

UWAGA!
Wysłanie elektroniczne skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. Wniosek pozostanie do uzupełnienia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • osobiście Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
  ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
 • pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
  ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
 • elektronicznie na adres opsklodawa@prosysko.pl
 • elektronicznie ePUAP na adres /OPSKlodawa/SkrytkaESP


 

WERYFIKACJA WNIOSKU

 • w zakresie wypłacenia dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego wnioskodawcy lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę tego dodatku,
 • w przypadku niezłożenia wniosku o dodatek węglowy – spełnienie warunków zgłoszenia źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poinformuje wnioskodawcę w przypadku:

 • błędów lub braków we wniosku – o konieczności ich poprawienia bądź uzupełnienia,
 • braku uprawnień do zakupu preferencyjnego węgla.

OPŁATY

 • Koszt węgla – 2.000 zł za tonę, przy własnym odbiorze węgla z Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przy ul. Cegielnianej 15
 • Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego w wysokości wskazanej przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

Wpłat należy dokonać:

 • przelewem – na rachunek bankowy Gminy Kłodawa
  68 8545 0008 0000 0286 2000 0470.
 • w kasie Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie – w dniu odbioru osobistego.

MIEJSCE SKŁADOWANIA WĘGLA

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie przy ulicy Cegielnianej 15

ODBIÓR WĘGLA

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie wskaże dokładny termin odbioru węgla, a także uzgodni sposób jego odbioru.

UWAGA!
Przy własnym odbiorze węgla należy zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Nie dopuszcza się odbioru węgla w częściach.

W dniu odbioru należy przedłożyć w Sekretariacie ZBiUK potwierdzenie dokonania wpłaty.

INFORMACJE DODATKOWE

63 273 00 95

 

Aktualizacja informacji:

Zmiana rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres czyli od 1 stycznia 2023 r.
Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).
Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla niż 1 500 kg.