RZP-OS.6220.10.2021

Kłodawa, dnia 18 listopada 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*,
19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi na oczekiwanie na opinie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, któremu sprawę w tym zakresie przekazał Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Kłodawy wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 16 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.

 

Otrzymują:

  1. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. , Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
    i Gminy w Kłodawie, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl

  3. A/a

 

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań