ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek złożony przez przedsiębiorstwo „Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz z dnia 18.11.2022 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2
i 208/4 w miejscowości Zbójno, gm. Kłodawa.

Równocześnie informuje się strony postępowania, iż na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, osobiście lub przez pełnomocnika.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 05.12.2022 r.