RZP-OS.6220.10.2021

Kłodawa, dnia 16 grudnia 2022 r.


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*,
19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.


zawiadamiam strony postępowania


o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi na oczekiwanie na opinie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, któremu sprawę w tym zakresie przekazał Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Kłodawy wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 16 stycznia 2022 r. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 16 grudnia 2022 r.

Otrzymują:

  1. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. , Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
    i Gminy w Kłodawie, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl

  3. A/aDo wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

ul. Toruńska 72, 62-600 Koło