WOJT GMINY CHODÓW

Chodów, 20 grudnia 2022 r.


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 98, obręb Długie, gm. Chodów.
zawiadamiam strony postępowania
o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi na oczekiwanie na opinie organów ustawowo kompetentnych do opiniowania. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2023 r. Zgodnie z art. 37 § 1 .pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.