Wydział/Jednostka prowadząca
Referat Finansów

Wymagane dokumenty

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.


Miejsce złożenia dokumentów

    osobiście - Punkt informacyjny, Kłodawa, ul. Dąbska 17 (na parterze budynku),
    korespondencyjnie - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Referat Finansów, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
 

INFORMACJI TELEFONICZNEJ UDZIELA:

    Stanowisko PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - tel. (63) 27 30 622 wew. 102
    e-mail: acharuba@klodawa.wlkp.pl


Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  w kasie Urzędu - pokój nr 4 

2.   w Banku Spółdzielczym w Kłodawie.


Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Zapłata podatku za nieruchomość stanowiącą współwłasność

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)

UCHWAŁA NR LXXXII/566/2023 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LXXXII/566/2023
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 26.10.2023
- tytuł aktu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2023
- Pozycja: 9734
- Data ogłoszenia: 8 listopada 2023
- jednolity identyfikator aktu https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=9734

Załączniki:

UCHWAŁA NR LXXXII/566/2023 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy.
 

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podanik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepsiów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.