Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie

Informacje podstawowe
Identyfikator postępowania ocds-148610-83ae3c10-bcc0-11ed-9236-36fed59ea7dd
Numer referencyjny postępowania ZP 263/1/2023
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania 15 marca 2023, godz 10:00
Termin otwarcia 15 marca 2023, godz 10:30
Pozycja w planie postępowań
2023 1.2.1

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie

Formularz ofertowy

Pozostałe dokumenty postępowania

Projekt umowy

Projekt umowy.pdf

Załączniki do SWZ

Załączniki do SWZ.odt

Pozostałe ogłoszenia dołączone do postępowania


 

Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83ae3c10-bcc0-11ed-9236-36fed59ea7dd

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310513596

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cegielniana 15

1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-650

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632730818

1.5.8.) Numer faksu: 632730193

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbiuk@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbiuk.klodawa.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83ae3c10-bcc0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066151/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zamówienie na dostawę ON na potrzeby ZBIUK w Kłodawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83ae3c10-bcc0-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
11. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 263/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego (w zależności od temperatury otoczenia [okresu] odpowiednio: letniego, zimowego), spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wg załącznika nr 3 –Olej napędowy „standardowy” lub odpowiednio
„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.).
2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.
3. Dostawy oleju napędowego będą odbywały się do zbiornika magazynowego na paliwo zlokalizowanego na terenie Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, ul. Cegielniana 15 i będą miały miejsce mniej więcej od 2 do 4 razy w miesiącu. Każdorazowo Wykonawca dostarczał będzie od około 1000 do maksymalnie 2500 litrów oleju napędowego
(w temperaturze rzeczywistej). Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. Zamawiający zastrzega, że w czasie wykonywania umowy mogą wystąpić miesiące bez zamówienia dostawy oleju napędowego.
4. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na dostawy oleju napędowego nie powinno przekroczyć 5000 litrów.
5. Zapotrzebowanie na poszczególne dostawy zgłaszane będzie pisemnie lub e-mailem przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Olej napędowy dostarczony zostanie nie później niż w czasie do 24 godzin od daty i godziny zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego.
8. Do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (świadectwo jakości).
9. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną
w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy oleju napędowego, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilości zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
10. Wraz z każdą dostawą oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający co najmniej następujące dane: datę dostawy, objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 °C, objętość oleju napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dokonania dostawy oleju napędowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia przedstawić: wykaz autocystern, którymi realizował będzie dostawy z zaświadczeniem stwierdzającym że autocysterny wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem zbiorników.
12. Autocysterny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny posiadać atest upoważniający do przewozu oleju napędowego.
13. Odbiór paliwa odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowcy autocysterny.
14. W trakcie przyjęcia dostawy oleju napędowego Wykonawca ma obowiązek podłączenia węża do wlewu zbiornika wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy może nastąpić jedynie przy zablokowanym wyjściu węża. Po dokonaniu w/w czynności i braku zastrzeżeń pracownika Zamawiającego następuje spust oleju napędowego do zbiornika.
15. Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania zamówienia ilości oleju napędowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
16. Zamawiający do celów rozliczeniowych przyjmie gęstość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C.
17. Ceny dostarczonego oleju napędowego określone będą każdorazowo w stosunku do cen hurtowych koncernu naftowego ORLEN na dzień dostawy, pomniejszone o opust (rabat) u Wykonawcy. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są na stronie internetowej koncernu ORLEN. Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu ORLEN na dzień 01.03.2023 r.
18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZAWARTY ZOSTAŁ W ROZDZIALE XVI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w ilości min. 35.000 litrów w ciągu roku.
W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca winien przedłożyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, obejmujący co najmniej dostawy, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b)oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a);
c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
3) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia –dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału VI dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności wskazanych w ust. 5 poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Każda ze Stron może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub postanowień Umowy;
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Umowy druga Strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę;
2) wezwać Stronę wnioskującą o uzupełnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych wyjaśnień;
3) zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;
4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem odrzucenia.
5. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku:
1) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;
2) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy.
6. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań z Umowy w pełnym zakresie, a zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13