RZP-OS.6220.10.2021

Kłodawa, dnia 6 kwietnia 2023 r.

 

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 86d ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych
(o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. zostało zawieszone postanowieniem z dnia 06.04.2023 r. znak RZP-OS.6220.10.2021.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., Al. 1000 – lecia 2,
62-650 Kłodawa, który wpłynął w dniu 21.12.2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych (o kodach: 19 01 07*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*) w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
W dniu 29.03.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynął wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 86d ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia:

1) zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wniosek o zawieszenie postępowania został złożony przez uprawniony podmiot, nie wystąpiły żadne przesłanki zagrażające interesowi społecznemu.

Jednocześnie zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
z późn. zm.) jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania (to jest do dnia
6 kwietnia 2026 r.) podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się
o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pani Beata Wawrzyniak – pełnomocnik Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

na adres Mocodawcy: Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. Aleja 1000- lecia 2, 62-650 Kłodawa

  1. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
    i Gminy w Kłodawie, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Łążek i Wólka Czepowa, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl

  2. A/a