RZP-OS.6220.10.2022

Kłodawa, dnia 20 kwietnia 2023 r.

  

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 20 kwietnia 2023 r. na wniosek przedsiębiorstwa „Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz wydana została decyzja znak: RZP-OS.6220.10.2022
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X” przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewid. 206/2 i 208/4 w miejscowości Zbójno gmina Kłodawa.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie i Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zbójno i sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn.

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 25.04.2023 r.