OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w Gminie Kłodawa – Etap XI”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu dnia 20 kwietnia 2023 r. przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały Nr LXXVI/503/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI”. Plan ten obejmuje wybrane tereny
w obrębach: Dębina, Bierzwienna Długa Kolonia, Kłodawa, Okoleniec, Pomarzany. Z uchwałą wraz
z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Kłodawa w zakładce Prawo lokalne (uchwały) – Uchwały Rady Miejskiej pod adresem: 

https://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=show&id=17136&bar_id=5774

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31.05.2023 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Kłodawa w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 

BURMISTRZ KŁODAWY
/-/ PIOTR MICHALAK

 

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o podjęciu dnia 15 czerwca 2023 r. przez Radę Miejską w Kłodawie uchwały
Nr LXXVII/537/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/503/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI”. Zmiana uchwały polega na dodaniu obszaru części działki o nr ewid. 118 w obrębie Pomarzany.


Z uchwałą Nr LXXVI/503/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI” wraz z załącznikami graficznymi oraz uchwałą Nr LXXVII/537/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z załącznikiem graficznym można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa w zakładce Prawo lokalne
(uchwały) –UchwałyRadyMiejskiejpodadresem:https://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=show&id=17302&bar_id=5775.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać
w terminie do dnia 18 lipca 2023 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mail:
urzad@klodawa.wlkp.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Kłodawa w zakładce „Ochrona danych osobowych”.BURMISTRZ KŁODAWY
/-/ PIOTR MICHALAK

 

Uchwała nr LXXXVI/599/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI”