BURMISTRZ KŁODAWY

OGŁASZA


na dzień 1 września 2023r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Rycerzewie, dla której w Sądzie Rejonowym jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00037318/1.


1. dz. Nr 153/3 o pow. 0,1930 ha cena wywoławcza netto 24 000,00 PLN

Wadium – 1200,00 PLN postąpienie 240,00PLN


Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia własności nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Rycerzew, przy drodze o nawierzchni gruntowej, w odległości 200 metrów od drogi o nawierzchni asfaltowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Na gruncie usytuowane są elementy pozostałe po budynku mieszkalnym. Są to fundamenty oraz część ścian nadziemia wykonanych z cegły ceramicznej. Poza tym na gruncie usytuowane są samosiewki drzew i krzewów.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążana ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Uczestnicy przetargu winni wnieść wadium na rachunek bankowy w terminie umożliwiającym wykazanie go na koncie Miasta i Gminy Kłodawa Nr - 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 tj. do dnia 28 sierpnia 2023r.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie na konto Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Nabywcy ponoszą koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu


Ogłoszenie o przetargu znajduję się na stronie internetowej urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl


Dodatkowych informacji o powyższych przetargach udziela się w pokoju nr 7 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie lub telefonicznie pod nr 63 27 30 622 wew.126


BURMISTRZ KŁODAWY


/-/ PIOTR MICHALAK