PROGRAM RESTRUKTURYZACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr LXXX/550/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.Z inicjatywy Burmistrza Kłodawy, Rada Miejska w Kłodawie Uchwałą Nr LXXX/550/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. wprowadziła program restrukturyzacji należności pieniężnych z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa.


Program skierowany jest do:


  • osób posiadających zadłużenia za co najmniej 24 miesiące według stanu na dzień 31.12.2022 r.

  • byłych najemców nieruchomości, którzy złożą wniosek o restrukturyzację.


Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, które używają lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, dopuszczają się jego dewastacji lub podnajmują nieruchomość bez zgody właściciela oraz nie wnoszą bieżących opłat za lokal.


Restrukturyzacji zadłużenia dokonuje się na wniosek dłużnika. Warunki i harmonogram spłaty zostanie określony w porozumieniu.


Spłata zadłużenia możliwa jest w dwóch wariantach:


I wariant - jednorazowa spłata 60% zadłużenia i umorzenie pozostałego 40% długu.


Spłata 60 % należności nastąpi w terminie 30 dni na podstawie zawartego porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, pozostała część długu zostanie umorzona.


II wariant - rozłożenie na raty 70% zadłużenia maksymalnie na:


  • 24 raty, gdy 60% zadłużenia nie przekracza 10 000 zł,

  • 60 rat, gdy 60% zadłużenia wynosi od 10 000 do 50 000 zł,

  • 120 rat, gdy 60% zadłużenia przekracza 50 000 zł

i umorzenie pozostałej części zadłużenia.


Program ma charakter jednorazowy.


Wniosek o restrukturyzację zadłużenia należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2023 r.


w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w dni robocze, pok. nr 7, w godzinach pracy Urzędu.Więcej informacji lub wskazówek jak skorzystać z programu można uzyskać pod numerem telefonu 63 2730 622 w. 125.


W załączeniu do pobrania wniosek o restrukturyzację zadłużenia.