RZP-OS.6220.6.2023 Kłodawa, dnia 13 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.
1094 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykopie stawu
w celach rekreacyjnych i retencji wody przewidzianego do realizacji na terenie działki
o nr ewid. 20/5 w miejsowości Luboniek gm. Kłodawa

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi na
oczekiwanie na opinie organów ustawowo kompetentnych do opiniowania - Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. Wobec powyższego, działając
na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia
13 grudnia 2023 r. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom
postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy
ogłoszeń w sołectwie Luboniek. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 13 listopada 2023 r.