Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

informatyk

w Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie min. średnie techniczne umożliwiające wykonywanie zadań - 3 lata stażu, lub wyższe o kierunku informatyka lub inne poparte odpowiednimi umiejętnościami,

 7. znajomość zagadnień informatycznych,

II. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 2. znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

 3. znajomość pakietu Microsoft Office, systemów operacyjnych Windows, baz danych, konfiguracji i obsługi sieci teleinformatycznych,

 4. szkolenie specjalistyczne administratora systemów teleinformatycznych,

 5. mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających odbycie kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia,

 6. umiejętność komunikowania się i organizacji pracy,

 7. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

 8. Posiadanie prawa jazdy Kat. B. (praca wykonywana w jednostkach na terenie Gminy Kłodawa)

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Do podstawowych zadań informatyka należy udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego wykonujących świadczenie pracy na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz jednostek obsługiwanych wymienionych w rozdz. IV.2., w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej sprzętu,

 2. prowadzenie gospodarki materiałowej,

 3. realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów/sieci teleinformatycznych,

 4. organizacja i zabezpieczenie systemu łączności z siecią Internet,

 5. prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych,

 6. opiekę nad bezpieczeństwem danych osobowych,

 7. przekształcanie klas w jednostkach obsługiwanych na pracę zdalną,

 8. szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego oprogramowania i informatyki,

 9. udzielanie pomocy użytkownikom sprzętu informatycznego w przypadku wystąpienia problemów związanych z eksploatacją sprzętu informatycznego,

 10. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznych,

 11. pomoc przy prowadzeniu strony internetowej jednostki,

 12. wykonywanie innych zadań na polecenie dyrektora.

IV. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

 1. Głównym miejscem pracy jest siedziba Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie Rysiny Kolonia 37, 62-650 Kłodawa. Przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

 2. Wykonywanie pracy odbywać się będzie również w następujących jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie z siedzibą ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie z siedzibą ul. 3-go Maja 5, 62-650 Kłodawa przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

- Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Kłodawie z siedzibą Bierzwienna Długa 25, 62-650 Kłodawa przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

- Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie z siedzibą ul. Bohaterów Września 1939r. 17, 62-650 Kłodawa przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

- Gminny Klub Dziecięcy „ Kleks” w Kłodawie z siedzibą ul. Bohaterów Września 1939r. 17, 62-650 Kłodawa przy wejściu do budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę.

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem służbowego sprzętu komputerowego,

 2. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6 %.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kwestionariusz osobowy,

 2. list motywacyjny,

 3. curriculum vitae,

 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 9. podpisana klauzula o ochronie danych osobowych potwierdzająca zapoznanie się kandydata z przepisami o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.),

 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 11. kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Formularze znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie z siedzibą Rysiny Kolonia 37, 62-650 Kłodawa, pok. nr 3.

VI. DOKUMENTY DODATKOWE

 1. kopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń,

 2. inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

 3. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać :

1.w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie”

Rysiny Kolonia 37,62-650 Kłodawa pokój nr 3 w godzinach pracy CUW, lub pocztą na adres CUW w terminie do dnia 05 grudnia 2023r. do godz. 15.00,

2. internetowo przez e-PUAP ( w tym przypadku każdy dokument musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Oferta złożona na skrzynkę e-mail lub po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne.

 3. Oferty kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie do dnia 14 grudnia 2023r.

 5. Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności z zakresu:

a) informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

b) posiadanej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,

c) posiadanej wiedzy z zakresu pakietu Microsoft Office, systemów operacyjnych Windows, baz danych, konfiguracji i obsługi sieci teleinformatycznych,

d) celów zawodowych kandydata,

o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Rysiny Kolonia, dnia 23 listopada 2023r.