UCHWAŁA NR LXXXVI/597/2024 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 571) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc Uchwała Nr LXVI/440/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok", zmieniona Uchwałą Nr LXXX/549/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/440/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

 

 

Załącznik do uchwały Nr LXXXVI/597/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

 

„Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571 ze zmianami);

 2. Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”;

 3. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy;

 4. zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 ustawy;

 5. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć referat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie;

 6. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 7. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

 8. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kłodawy;

 9. trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a ustawy.

Rozdział 2.

Cele i zasady współpracy Programu

§ 2. 1. Program jest elementem działań podejmowanych przez Gminę Kłodawa w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności działań na rzecz pożytku publicznego.

2. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. 1. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków dla partnerskiej, aktywnej i efektywnej współpracy pomiędzy Gminą Kłodawa oraz organizacjami pozarządowymi, służących diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy, kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.

 1. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;

 2. zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Gminy Kłodawa i poprawę jakości życia jego mieszkańców;

 3. zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych;

 4. zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.

 1. Realizacja Programu jest jednym z elementów zmierzających do osiągania celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2015-2025.

§ 4. Współpraca Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;

 2. suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo;

 3. partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron;

 4. efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;

 5. uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań (w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty;

 6. jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;

 7. równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji.

Rozdział 3.

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 5. 1. Projekt Programu opracowany został w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie na podstawie wniosków, sugestii oraz ustnych i pisemnych wniosków przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 1. Projekt Programu wysłany został elektronicznie na adresy korespondencyjne organizacji. Projekt opublikowany został również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 2. Dla organizacji pozarządowych konsultacje przeprowadzono w dniach 30 października – 14 listopada 2023 roku. W trakcie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag. Organizacje pozarządowe nie wyraziły opinii o przedstawionym projekcie uchwały.

 3. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w sposób zgodny z uchwałą Nr 438/2010 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 4.

Podmiot, przedmiot, forma współpracy i sposób realizacji Programu

§ 6. 1. Podmiotami realizującymi współpracę z Gminą Kłodawa są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

2. Przedmiotem współpracy Gminy Kłodawa i organizacji pozarządowych jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Kłodawa.

§ 7. Współpraca Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w finansowych i pozafinansowych formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie powierzania i wspierania;

 2. zwiększania różnorodności form komunikacji i konsultacji;

 3. wzajemnego informowania się Gminy Kłodawa oraz organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działań;

 4. tworzenia miejsc spotkań organizacji pozarządowych,

 5. bezpłatnego udostępniania pomieszczeń na organizowane spotkania organizacji pozarządowych,

 6. promowania działalności organizacji pozarządowych;

 7. inicjowania lub współorganizowania spotkań podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

 8. inicjowania lub współorganizowania spotkań i szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z źródeł zewnętrznych, księgowości, pisania wniosków i rozliczania zadań,

 9. organizowania bezpłatnych warsztatów i spotkań podnoszących kwalifikacje osób zaangażowanych w pracę organizacji pozarządowych,

 10. wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Gminą Kłodawa;

 11. działania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

§ 8. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi są w szczególności:

 1. Rada Miejska w Kłodawie,

 2. Burmistrz Kłodawy,

 3. organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Kłodawa lub działające na rzecz mieszkańców Gminy Kłodawa.

Rozdział 5.

Priorytetowe zadania publiczne

oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 9. 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, tj. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin, poprzez organizowanie i dystrybucję żywności.

2. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego określonego w § 9 wynosi 7.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie pozakonkursowym.

§ 10. 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, tj. aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez udział w różnych zajęciach.

2. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego określonego w § 11 wynosi 5.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie pozakonkursowym.

§ 11. 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie, w tym organizacja obozów podnoszących poziom sportowy dzieci i młodzieży.

 2. Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych.

2. Planowana wysokość środków na realizację zadań publicznych określonych w:

 1. ust. 1 pkt 1 wynosi 10.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie otwartego konkursu ofert.

 2. ust. 1 pkt 2 wynosi 167.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi na podstawie Uchwały Nr L/300/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kłodawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 12. 1. Określa się zadanie priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”, tj. działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę pierwotną schorzeń, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, choroby i zaburzenia psychiczne;

 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”:

  1. Działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;

  2. Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;

  3. Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:

 1. Wzbogacanie życia kulturalnego Gminy Kłodawa poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty,

 2. Rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej (w tym wydawniczych i promujących czytelnictwo), ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów;

 3. Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych.

 1. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym

 2. Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych;

 3. Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym;

 1. Określa się zadanie priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Turystyka i krajoznawstwo", tj. Imprezy krajoznawcze i turystyczne dla mieszkańców Gminy Kłodawa.

 2. Określa się zadanie priorytetowe w sferze pożytku publicznego "Pomoc społeczna", tj. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

 3. Określa się zadanie priorytetowe w sferze pożytku publicznego "Wypoczynek dzieci i młodzieży", tj. organizacja półkolonii i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

 4. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" i "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", tj. organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie i aktywizację osób w wieku emerytalnym, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 5. Planowana wysokość środków na realizację zadań publicznych określonych w § 13 wynosi 32.000,00 zł. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie pozakonkursowym.

Rozdział 6.

Okres obowiązywania Programu

§ 13. Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Rozdział 7.

Sposób oceny realizacji Programu

§ 14. 1. W zakresie oceny Programu stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

 • liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje z budżetu miasta i fundusze celowe,

 • kwoty udzielonych dotacji,

 • liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

 • liczba adresatów tych działań,

 • wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych,

 • wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu, a także efektywności podejmowanych działań mogą być zgłaszane Burmistrzowi Kłodawy.

 2. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, dotyczące zadań gminy, realizowanych przez organizacje pozarządowe, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie Miejskiej w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu.

 3. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2024 w terminie do 31 maja 2025 roku.

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu ogłaszane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej pod zakładką „Organizacje pozarządowe”.

Rozdział 8.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 15. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert w drodze Zarządzenia przez Burmistrza spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań we współpracy z organizacjami oraz spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

§ 16. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą:

  1. 3 - 5 przedstawicieli organu wykonawczego, w tym przedstawicieli komórek merytorycznych,

  2. do 4 przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

 1. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą wskazywać osoby do składu komisji konkursowej od dnia ogłoszenia konkursu do dnia upływu terminu składania ofert w danym konkursie. Wskazania osób zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 2. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe do składu komisji większej liczby osób niż wynika z ust. 1 pkt 2 o powołaniu osoby do składu komisji decyduje kolejność zgłoszenia.

 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza Burmistrz bądź komisja konkursowa.

§ 17. 1. Za pracę każdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, którym jest przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa, wskazany przez Burmistrza. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, prawomocnym zastępcą zostaje inny przedstawiciel Burmistrza, wskazany wcześniej przez Przewodniczącego.

 1. Komisja konkursowa zobowiązana jest do dokonywania ocen i opiniowania ofert w formie pisemnej.

 2. Komisja Konkursowa dokonuje:

 1. oceny formalnej złożonych ofert, przygotowując wykaz wszystkich podmiotów oraz ofert otrzymanych do konkursu. W wykazie określone są błędy formalne ofert oraz określony jest termin i forma dokonania uzupełnienia błędów. Nie uzupełnienie błędów formalnych lub nieterminowe ich uzupełnienie, eliminuje ofertę z drugiego etapu tzw. oceny merytorycznej. Przewodniczący Komisji Konkursowej informację o konieczności uzupełnienia ofert przekazuje niezwłocznie do wiadomości publicznej podmiotów ubiegających się o dotacje.

 2. merytorycznej oceny ofert oceniając między innymi szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz zaplanowane efekty realizacji, rzetelność finansową oferty oraz deklarowany wkład własny, kwalifikacje personelu lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację, pracę społeczną wolontariuszy, a także dotychczasową współpracę, rzetelność i wiarygodność oferenta.

 1. Komisja Konkursowa dla każdej z ofert przyznaje odrębną punktację, a następnie przygotowany wykaz ofert wraz z punktacją oraz proponowanymi kwotami dotacji przedkłada Burmistrzowi.

 2. Burmistrz po dokonaniu analizy otrzymanych ofert oraz propozycji Komisji Konkursowej, podejmuje w drodze Zarządzenia, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji lub odrzuceniu oferty.

 3. Zarządzenie Burmistrza podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej.

 4. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ustaleń podjętych przez komisję.

 5. Komisja konkursowa podczas opiniowania ofert stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie.

Rozdział 9.

Finansowanie Programu

§ 18. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu planowane są w wysokości 221.000,00 zł i zostaną określone w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2024.

 1. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Kłodawie na 2024 rok.

 2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych może nastąpić na podstawie projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, przekazanego Radzie Miejskiej w Kłodawie na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

 3. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy art. 5a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art.3 ust.3, przeprowadzonych w sposób określony w art.5 ust.5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok" jest zasadne.