RZP-OS.602.1.2024

Kłodawa, dnia 10 maja 2024 r.

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Kłodawa  

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 ze zm.) Burmistrz Kłodawy zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 23, 62-650 Kłodawa w pokoju nr 23 w godzinach pracy urzędu, w terminie od 13.05.2024 r. do 12.07.2024 r.

 

zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Kłodawa.

 

Jednocześnie Burmistrz Kłodawy informuje, że:

1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu do publicznego wglądu tj. od dnia 13.05.2024 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 29.12.2023 r.;

3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były przez wykonawcę prac LAS-R Sp. z o.o. prowadzone prace terenowe na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);

6. z uwagi na fakt, że uproszczony plan urządzenia lasu jest jedynie dokumentem gospodarczym składane uwagi nie powinny dotyczyć prawidłowości zapisów Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne – rozbieżności w tym zakresie mogą być usuwane w odrębnym trybie;

7. dokumentacja urządzeniowa dotycząca Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wraz
z mapami udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej odczytania.