RZP-OS.6220.1.2024

Kłodawa, dnia 6 czerwca 2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w procesie R3 na terenie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych, na działkach oznaczonych nr ew.: 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 40, 41/1, 42/5, obręb Pomarzany Fabryczne, Gmina Kłodawa”.

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 5 lipca 2024 r. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem organu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Cząstków i Pomarzany Fabryczne.

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 07.06.2024 r.