Podstawa prawna: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kłodawa

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2.   Mapa sytuacyjna, ewidencyjna lub znajomość numeru działki i miejscowości.

 

 OPŁATY:

  -  za wniosek                -     5 zł

  -  za załącznik               -    0,50 zł

  - za wydanie informacji  -   3,00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy , pok. 10 lub stanowisko ds. gospodarki przestrzennej , pok. 21

 

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Nie później niż w terminie 7 dni

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej tel. (0-63) 27 30 622  w. 119

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie w ciągu 7 dni  od dnia doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie