Symbol:
ISK-OS.6220.4.2012

Wydział:
Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
1. Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
2. Art. 63 ust. 1 i ust 4, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);
3. § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

Uwagi:


Dokumenty