Podstawa prawna:
art. 71 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania
     wieczystego gruntu.
2. Załączniki
    -  osoby fizyczne:
    1/ rozliczenie roczne (PIT),
    2/ zaświadczenie o zarobkach członków rodziny,
    3/ zaświadczenie o uzyskanej pomocy finansowej z Ośrodka Pomocy Społecznej,
    4/ zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych)
   
-  osoby prawne
   
1/ oznaczenie wykonywanej działalności,
    2/ wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,
    3/ podanie liczby zatrudnionych,
    4/ zobowiązania,
    5/ lista głównych wierzycieli,
    6/ bilans zysków i strat za rok 2003
    7/ aktualne sprawozdanie finansowe 

 Opłaty:

 Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

Termin odpowiedzi:

 Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 

Uwagi:
Termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.