Symbol:
ISK-OS.6220.4.2012

Wydział:
Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, 2, art. 82 ust. 1, art. 85 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
2. § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


Opłaty:
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:


Dokumenty