Podstawa prawna:
art. 71 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
    nieruchomości gruntowej
2. Załączniki
    -  dokumenty na poparcie wniosku – dowody stwierdzające, że nastąpiła trwałą zmiana
       sposobu korzystania z nieruchomości powodująca zmianę celu, na który nieruchomość
       została oddana w użytkowanie wieczyste.   

 Opłaty:

 Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:     

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

Jednostka odpowiedzialna:

 Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

Termin odpowiedzi:

 Do 60 dni.

 

Tryb odwoławczy:
Odmowa zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej upoważnia użytkownika wieczystego do złożenia wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 30 dni od daty doręczenia odmowy o zmianie stawki procentowej w/w opłaty.
Do orzekania Kolegium użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne żądaniem przekazania sprawy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.