Zarządzenie nr 1/2013 z 8.01.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 2/2013 z 8.01.2013 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 3/2013 z 9.01.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 4/2013 z  22.01.2013 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubońku o pow. użytkowej 15,51 m 2

Zarządzenie nr 5/2013 z 30.01.2013 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie nr 6/2013 z 31.01.2013 r. w sprawie przyjęcia środka trwałego

Zarządzenie nr 7/2013 z 15.02.2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na rok 2013

Zarządzenie nr 8/2013 z  5.03.2013 r. w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 9/2013 z 7.03.2013 r. w sprawie  szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie nr 10/2013 z 7.03.2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

Zarządzenie nr 11/2013 z 8.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na  2013 rok 

Zarządzenie nr 12/2013 z 11.03.2013 r.  w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2

Zarządzenie nr 13/2013 z 11.03.2013 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2

Zarządzenie nr 14/2013 z 13.03.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 15/2013 z 18.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2013 r.

Zarządzenie nr 16/2013 z  18.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Zarządzenie nr 17/2013 z 18.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie

Zarządzenie nr 18/2013 z 18.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii

Zarządzenie nr 19/2013 z 26.03.2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r.

Zarządzenie nr 20/2013 z 27.03.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

Zarządzenie nr 21/2013 z 28.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 22/2013 z 4.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 23/2013 z 10.04.2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 24/2013 z 11.04.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 25/2013 z 11.04.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 26/2013 z 12.04.2013 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 27/2013 z 12.04.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz określenia trybu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 28/2013 z  18.04.2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 29/2013 z  18.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 30/2013 z 18.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia symbolu literowego dla poszczególnych Referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 31/2013 z 18.04.2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji komisji urbanistyczno-architektonicznej

Zarządzenie nr 32/2013 z 18.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 33/2013 z 22.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 34/2013 z 23.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 16/04 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 lipca 2004 r. w/s zaopatrywania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w środki higieny osobistej, odzież roboczą, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz materiały piśmienne.

Zarządzenie nr 35/2013 z 23.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku

Zarządzenie nr 36/2013 z 26.04.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 37/2013 z 26.04.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Luboniek 80 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 38/2013 z 26.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 39/2013 z 21.05.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie nr 40/2013 z  21.05.2013 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego

Zarządzenie nr 41/2013 z 24.05.2013 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 42/2013 z 24.05.2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2012 r.

Zarządzenie nr 43/2013 z 28.05.2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

Zarządzenie nr 44/2013 z 28.05.2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

Zarządzenie nr 45/2013 z 29.05.2013 r.  w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i sporządzania tytułów wykonawczych

Zarządzenie nr 46/2013 z 29.05.2013 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 47/2013 z 6.06.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 48/2013 z 7.06.2013 r.  w sprawie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 49/2013 z 12.06.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rgielewie

Zarządzenie nr 50/2013 z  19.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie

Zarządzenie nr 51/2013 z 19.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

Zarządzenie nr 52/2013 z 19.06.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii

Zarządzenie nr 53/2013 z 19.06.2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową

Zarządzenie nr 54/2013 z 20.06.2013 r. w sprawie powołania Gminnego Punktu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 55/2013 z 24.06.2013 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 56/2013 z 24.06.2013 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 57/2013 z 24.06.2013 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej

Zarządzenie nr 58/2013 z 24.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Zarządzenie nr 59/2013 z 25.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku

Zarządzenie nr 60/2013 z 27.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 61/2013 z 9 .07.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie

Zarządzenie nr 62/2013 z 9.07.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie

Zarządzenie nr 63/2013 z 9.07.2013 r. w  sprawie wydzierżawienia placu targowego

Zarządzenie nr 64/2013 z 17.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65/2013 z 17.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 66/2013 z 19.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 67/2013 z 19.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 68/2013 z 23.07.2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę.

Zarządzenie nr 69/2013 z 23.07.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku

Zarządzenie nr 70/2013 z 25.07.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Kłodawa w 2013 roku

Zarządzenie nr 71/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Lubońku oraz jej wyposażenia.

Zarządzenie nr 72/2013 z 30.07.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 73/2013 z  31.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 74/2013 z 31.07.2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie nr 75/2013 z 22.08.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom

Zarządzenie nr 76/2013 z 22.08.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

Zarządzenie nr 77/2013 z 22.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 78/2013 z 26.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie nr 79/2013 z 27.08.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Kłodawie przy ul. Bohaterów Września 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 80/2013 z 29.08.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr  1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie

Zarządzenie nr  81/2013 z 5.09.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Zarządzenie nr 82/2013 z 11.09.2013 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności

Zarządzenie nr 83/2013 z 11.09.2013 r. w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości rolnej położonej w Korzeczniku

Zarządzenie nr 84/2013 z  19.09.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie

Zarządzenie nr 85/2013 z 19.09.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie

Zarządzenie nr  87/2013 z 25.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 88/2013 z 25.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 89/2013 z 30.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 90/2013 z 4.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr  91/2013 z 4.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 92/2013 z 7.10.2013 r. w sprawie przekazania dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie obiektu kotłowni przy budynku socjalnym w Górkach gm. Kłodawa

Zarządzenie nr 93/2013 z 9.10.2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego

Zarządzenie nr 94/2013 z  21.10.2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 95/2013 z 29.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 96/2013 z 29.10.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 97/2013 z 5.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok  2014”

Zarządzenie nr 98/2013 z 12.11.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 99/2013 z 13.11.2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2043

Zarządzenie nr 100/2013 z 13.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2014 rok

Zarządzenie nr 101/2013 z 15.11.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 102/2013 z  15.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Rgielewie

Zarządzenie nr 103/2013 z 22.11.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

Zarządzenie nr 104/2013 z 6.12.2013 r. w  sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Kłodawa

Zarządzenie nr 105/2013 z 11.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2013 rok

Zarządzenie nr 106/2013 z 12.12.2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.

Zarządzenie nr 107/2013 z 12.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 108/2013 z 23.12.2013 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym


Zarządzenie nr 109/2013 z 30.12.2013 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 181,25 m2


Zarządzenie nr 110/2013 z 30.12.2013 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego


Zarządzenie nr 111/2013 z 31.12.2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie


Zarządzenie nr 112/2013 z 31.12.2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie