Symbol:
ISK-OS.6220.9.2012

Wydział:
Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
2. Art. 63 ust. 1, ust. 2 art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);
3. § 3 ust. 1 pkt 6 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Uwagi:


Dokumenty