Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające między innymi kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego oraz ustawę o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym czynów karalnych związanych z używaniem alkoholu.W kodeksie karnym dodano zapisy umożliwiające sądom orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (art. 178b k.k.), a także prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.), niestosowania się do orzeczonych środków karnych (art. 244 k.k.), jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.Ponadto dodano, że w przypadku skazania sprawcy, który popełnił przestępstwo katastrofy w komunikacji (art. 173 k.k.), sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) lub spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177 k.k.), znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (tj. np. w przypadku skazania oskarżonego za spowodowanie katastrofy w komunikacji, której skutkiem jest śmierć człowieka, sąd nie może orzec niższej kary pozbawienia wolności niż 2 lata), a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. (tj. jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę (wówczas kara wyniesie maksymalnie 12 lat). Ponadto dodano art. 178b k.k., który przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 w przypadku popełnienia przestępstwa niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego.W kodeksie wykroczeń wprowadzono zapis, zgodnie z którym karalność za wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia upływa w momencie 2 lat od zakończenia tego okresu, a nie jak do tej pory od momentu popełnienia wykroczenia.Zmiana w kodeksie postępowania karnego przewiduje - w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym - uzyskiwanie informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczące oskarżonego. Oznacza to, że sądy w toku procedowania w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym będą musiały posiadać aktualne informacje zarówno o dotychczasowych przestępstwach jak i wykroczeniach drogowych popełnionych przez oskarżonego.