1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

  • 1.2.1  Zamówienie na dostawę ON i PB 95 na potrzeby ZBiUK w Kłodawie 
    Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy 
  • wartość: 190 000,00 zł 
  • termin: II kwartał 2021 


2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

  • BRAK