Zarządzenie Nr 26/2023

Burmistrza Kłodawy

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ oraz § 8 i § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ oraz Uchwały Nr LXII/416/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży stanowiących własność Gminy Kłodawa,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

 

Jolanta Bulińska Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Sędziak Członek Komisji

Katarzyna Zwolińska Członek Komisji

Krystyna Bilska Członek Komisji

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji Przetargowej jest wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 21 kwietnia 2023 r. na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży oznaczonych numerami G-1, G-2, G-3 położonych w Kłodawie przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 2 stanowiących odrębną nieruchomość wraz ze związanymi z tymi lokalami użytkowymi – garażami udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli lokali, a także udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności działki gruntu oznaczonej numerem 1341 o powierzchni 0,2393 ha dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą Nr KN1K/00041954/2.

 

§ 3

 

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2023

Burmistrza Kłodawy

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Regulamin

 

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży położonych w Kłodawie przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 2 wraz ze związanymi

z tymi lokalami udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności działki gruntu numer 1341 o pow. 0,2393 ha.

 

1. Przetarg został ogłoszony na dzień 21 kwietnia 2023 r. w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie m. Kłodawa tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

w miejscach publicznych, zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w tygodniku Przegląd Kolski, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klodawa.wlkp.pl

 

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokali użytkowych – garaży oznaczonych numerami G-1, G-2, G-3 wraz ze związanymi z tymi lokalami udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także z udziałem wynoszącym 1540/161781 części we własności działki gruntu numer 1341 o pow. 0,2393 ha położonego w Kłodawie przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 2

 

3. Lokale użytkowe garaże oznaczone numerami G-1, G-2, G-3 o powierzchni użytkowej 15,40 m2 znajdują się w budynku części piwnicznej wielolokalowego budynku mieszkalnego, całkowicie podpiwniczonego. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną z przyłączami do sieci miejskiej, w budynku jest także instalacja centralnego ogrzewania. Lokale użytkowe - garaże stanowiące przedmiot przetargu oraz budynek w którym jest on położony nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej art. 5 ust 3-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202/.

 

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że w wyznaczonym

terminie wpłaciły wadium w wysokości 2 500 zł /słownie dwa tysiące pięćset złotych/.

 

5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz bliskie tym osobom.

 

6. Uczestnik przetargu, lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość, oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem przedmiotowego lokalu użytkowego - garażu i nie wnosi do tego stanu żadnych uwag.

 

7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Kłodawy. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji. Przekazuje uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności podaje do ich wiadomości dane osób, które wpłaciły wadium.

 

8. Cena wywoławcza wynosi 25 000 PLN + VAT stawka zw. /słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ w tym:

- wartość lokalu użytkowego - garażu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi:

23 690 zł + VAT stawka zw. /słownie dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych/

 

- wartość udziału w gruncie / jako przedmiotu prawa własności/ wynosi:

1 310 zł + VAT stawka zw. /słownie jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych/.

 

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek tj. 250 zł /rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

10. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ceny ostatnio proponowanej nie ma dalszych postąpień.

 

12. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie

ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza dane osoby fizycznej lub prawnej, która przetarg wygrała.

 

13. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę osiągniętą w przetargu.

 

14. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

15. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego – garażu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

16. Jeśli osoba, która przetarg wygrała, odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

 

17. Protokół przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego z wyłonionym nabywcą

lokalu.

 

18. Protokół z odbytego przetargu będzie udostępniony do wglądu osób zainteresowanych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie pokój nr 7 /parter. / w terminie 1 miesiąca od podpisania

aktu notarialnego. Po upływie tego terminu, udostępnienie danych następuje wyłącznie w trybie

przewidzianym dla uzyskania informacji publicznej.

 

19. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kłodawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

 

20. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

 

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak