Burmistrz Kłodawy uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Kłodawa na konsultacje w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 lit. B i § 4
Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 438/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.08.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie propozyji zmiany Uchwały Nr LXVI/440/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

§ 2


1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem teren Gminy Kłodawa.
3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 26.06.2023 r. do 10.07.2023 r.
4. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie:
a) osobiście w godzinach 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17, pok. nr 10 (I piętro),
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl ,
c) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62 – 650 Kłodawa.
5. Opinie, propozycje i uwagi zebrane podczas konsultacji będą stanowiły wkład społeczny w podejmowanie decyzji w zakresie docelowych rozwiązań.
6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Anna Rybicka – pracownik UMiG w Kłodawie, która wykonuje zadania związane z przeprowadzeniem
konsulatcji społecznych we współpracy z Zastępcą Burmistrza oraz udziela wszelkich wyjaśnień dot. spraw objętych konsultacjami.

§ 3

1. Zgłaszane uwagi, opinie i propozycje dokumentowane są w formie formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w terminie 3 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie realizującemu
zadania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak