OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ oraz Uchwały Nr LXII/416/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży stanowiących własność Gminy Kłodawa.

 

Burmistrz Kłodawy

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży oznaczonych numerami:

1) G-1 o powierzchni użytkowej 15,40 m2,

2) G-3 o powierzchni użytkowej 15,40 m2,

 

położonych w Kłodawie usytuowanych w budynku wielolokalowym przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 2 wraz z przynależnym udziałem wysokości 1540/161781 w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziału wynoszącego 1540/161781 części działki numer 1341 o pow. 0,2393 dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą Nr KN1K/00041954/2.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnych lokali użytkowych – garaży oznaczonych numerem G-1 i G-3 odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

1) Lokal użytkowy – garaż oznaczony numerem G-1 o powierzchni użytkowej 15,40 m2 przeznaczony jest do garażowania jednego osobowego pojazdu samochodowego. Lokal położony jest w części piwnicznej wielolokalowego budynku mieszkalnego składa się z jednego pomieszczenia dostępnego bezpośrednio z zewnątrz budynku, lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego.

 

2) Lokal użytkowy – garaż oznaczony numerem G-3 o powierzchni użytkowej 15,40 m2 przeznaczony jest do garażowania jednego osobowego pojazdu samochodowego. Lokal położony jest w części piwnicznej wielolokalowego budynku mieszkalnego składa się z jednego pomieszczenia dostępnego bezpośrednio z zewnątrz budynku, lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwałą Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. /Dz.U.Woj. Wielkopolskiego Nr 24 poz. 768 z dn. 18.02.2002 r./ działka nr 1341 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego./ Teren podlega rewitalizacji w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 177 ze zm.) na podstawie uchwały Nr XL/226/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2023. Teren nie jest objęty na rzecz Gminy prawem pierwokupu.

Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

Cena wywoławcza lokalu garażowego G-1 wynosi 25 000 PLN w tym:

  • wartość lokalu użytkowego – garażu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 23 690 zł (zwolnione z VAT)

  • wartość udziału w gruncie /jako przedmiotu prawa własności/ wynosi: 1 310 zł

(zwolnione z VAT)

 

Cena wywoławcza lokalu garażowego G-3 wynosi 25 000 PLN w tym:

  • wartość lokalu użytkowego – garażu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 23 690 zł (zwolnione z VAT)

  • wartość udziału w gruncie /jako przedmiotu prawa własności/ wynosi: 1 310 zł

(zwolnione z VAT)

 

II przetarg ustny nieograniczony lokali użytkowych - garaży odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19 w godzinach:

 

- lokal użytkowy - garaż oznaczony numerem G-1 o godz. 10.00

- lokal użytkowy - garaż oznaczony numerem G-3 o godz. 10.30

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 2 500 PLN na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

W tytule przelewu należy podać odpowiednio wybrany do licytacji garaż oznaczony numerem G-1 lub G-3.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez Bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawa nie później niż trzy dni przed przetargiem (tj. 25.09.2023 r.)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 250 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego - garażu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia

rozstrzygnięcia przetargu.

 

Cena lokalu użytkowego - garażu płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wyżej opisane nieruchomości nie jest obciążone żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

Uczestnik przetargu lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość.

Oględziny lokali użytkowych - garaży odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie pokój nr 7.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 63 2730 622 wew. 125.

 

 

 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak