OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 1 września 2023 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ oraz Uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.

 

Burmistrz Kłodawy

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Kłodawie przy ulicy Armii Krajowej 4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 4934/139541 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz udziałem w prawie własności działki gruntu nr 1324/6 o powierzchni 0,0851 ha położonej w Kłodawie przy ulicy Armii Krajowej 4. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą KN1K/00040782/8.

Lokal mieszkalny nr 28 o powierzchni użytkowej 47,01 m2 położony jest na czwartym piętrze budynku wielolokalowego przy ulicy Armii Krajowej 4 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 038 o powierzchni 2,33 m2.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną i c.o z przyłączami do sieci miejskiej. W budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych oznaczonych nr od 1 do 30 wraz z pomieszczeniami przynależnymi- piwnicami o powierzchni 1395,41 m2 .

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwałą Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. /Dz.U.Woj. Wielkopolskiego Nr 24 poz. 768 z dn. 18.02.2002 r./ działka nr 1324/6 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego./ Teren w części podlega rewitalizacji w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 177 ze zm.) na podstawie uchwały Nr XL/226/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2023. Teren nie jest objęty na rzecz Gminy prawem pierwokupu.

 

Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi 186 600 PLN w tym:

+ VAT stawka zw.

 

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 18 700 PLN na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez Bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż trzy dni przed przetargiem (tj. 11.10.2023 r.)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 870 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia

rozstrzygnięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

 

Uczestnik przetargu lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość.

 

Oględziny lokalu odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie pokój nr 7.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 63 2730 622 wew. 125.

 

 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak