Uchwała Nr 164/04

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, oraz art. 57
i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558 i nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1758/ oraz art. 109 i art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, i Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93,poz.890, Nr 121,poz.1264, Nr123,poz.1291, Nr210, poz.2135/ oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, M.P. Nr 50, poz.783, Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz.464, Nr70,poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263 / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet Gminy Kłodawa na 2005 rok:

1/ dochody budżetu Gminy stanowią kwotę 21.010.657 zł

a wydatki budżetu 20.760.264 zł

nadwyżka stanowi kwotę 250.393 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami wynoszą:

dochody - 3.175.287 zł

wydatki - 3.175.287 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami - 3.175.287 zł

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych wynoszą - 100.000 zł

wydatki na realizacje zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wynoszą - 100.000 zł

4/ przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5/ prognozy spłat długu oraz obciążeń budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Zestawienie planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 5.

2. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 115.608 zł
jest przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,32 zł do 1 m 2 powierzchni użytkowej.

§ 3

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury określa załącznik Nr 6.

§ 4

Zestawienie planu przychodów i rozchodów środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa określa załącznik nr 7.

§ 5

Zestawienie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok określa załącznik Nr8.

§ 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne określa załącznik Nr 9.

§ 7

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty określa załącznik Nr 10.

§ 8

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 11.

§ 9

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1/ dokonywania przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym do tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach środków zaplanowanych w dziale;

2/ dokonywania przeniesień wydatków na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.

§ 11

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym wynosi 150.000 zł.

§ 12

Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 100.000 zł

§ 13

Zobowiązuje się Burmistrza do ogłoszenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005r.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łojewski