Uchwała Nr 21/02

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, oraz art. 57 i art. 61 ust. 2 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62. poz. 558 i Nr 113, poz. 984 oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 i z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300/ oraz art 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984/ Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet Gminy Kłodawa na 2003 rok:

1/ dochody budżetu gminy stanowią kwotę 15.153.000 zł

a wydatki budżetu
16.678.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

deficyt stanowi kwotę
1.525.000 zł

deficyt budżetu określa załącznik Nr 2

2/ dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce

samorządu terytorialnego ustawami wynoszą :

dochody 1.203.280 zł

wydatki 1.203.280 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym :

§ 201- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami 1.203.280 zł

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych wynoszą 90.000 zł

wydatki na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wynoszą 90.000 zł

4/ przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5/ prognozy spłat długu oraz obciążeń budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Zestawienie planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6.

2. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 122.890 zł jest przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w wysokości 0,30 zł do 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w 30.000 zł przeznaczona na instalacje

centralnego ogrzewania w bloku komunalnym.

§ 3

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury określa załącznik Nr 7.

§ 4

Zestawienie planu przychodów i rozchodów środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych gminy Kłodawa określa załącznik Nr 8.

§ 5

Zestawienie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2003 rok określa załącznik Nr 9.

§ 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne określa załącznik Nr 10.

§ 7

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostce samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 11.

§ 8

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 12.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1/ dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
w tym do tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach środków zaplanowanych
w dziale

2/ dokonywania przeniesień wydatków na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące
i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.

§ 10

Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym wynosi 100.000 zł

§ 11

Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 50.000 zł

§ 12

Zobowiązuje się Burmistrza do ogłoszenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Łojewski