Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika  upoważnionego  do  przeprowadzenia wywiadu  (Dz . U.  z  dnia 22 maja 2013 r. poz. 589 r.)

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek składa Wnioskodawca (lub osoba upoważniona przez Wnioskodawcę)
2. Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów:
- dowód osobisty,
- dokument określający wydatki mieszkaniowe (w przypadku braku potwierdzenia szczegółowego wykazu wydatków przez zarządcę domu),
- dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzje ZUS, decyzje OPS, rozliczenie ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania za ostatni okres rozliczeniowy itp.) za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa, decyzja, akt notarialny, przydział lokalu mieszkaniowego),
- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego – jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie  o wielkości powierzchni użytkowej (w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu a także rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe,
- jeżeli lokal mieszkaniowy nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego - fakturę VAT za energię elektryczną, za ostatni okres rozliczeniowy,
- ostatnią decyzję dotyczącą przyznania dodatku mieszkaniowego,
- orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku zamieszkiwania w lokalu osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego lub osoby, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy, ul.Dąbska 17, 62-650 Kłodawa,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Miejsce składania wniosku
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, 62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
        1) Administratorem Państwa danych jest Miasto i Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, tel. (63) 27 30 622, email: urzad@klodawa.wlkp.pl,
        2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
        3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
        4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia
        5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
        6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
        7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
        8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji w/w świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
        9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.